Financieren

Cultuur+Ondernemen helpt creatieven, kunstenaars en instellingen in de cultuursector. Of het nu gaat om muzikanten, modeontwerpers, gamedesigners, fotografen, musea of theatergezelschappen: Cultuur+Ondernemen helpt hen hun dromen en ambities te verwezenlijken op het moment dat financiële barrières die verwezenlijking in de weg staan.

Wij verstrekken cultuurleningen (Talentlening, Amsterdamse Cultuurlening, Brabantse Cultuurlening en de Utrechtse Cultuurlening), we geven garanties af op bancaire leningen en we adviseren over een goede financieringsmix. De Cultuurleningen van Cultuur+Ondernemen zijn er voor culturele organisaties en kunstenaars in heel Nederland.

Als het gaat om financiering, dan is er tegenwoordig vooral aandacht voor het creëren van eigen inkomsten door middel van crowdfunding, vriendenprogramma’s of het mecenaat. Iedereen is druk bezig om meer geld te genereren uit de private sector. Dat is belangrijk, maar deze middelen voorzien 'slechts' in een gedeelte van de totale financiële behoefte van een organisatie. Je moet er dus voor zorgen dat het creëren van eigen middelen onderdeel is van een integraal financieringsbeleid voor de gehele organisatie.

Cultuur+Ondernemen verstrekt leningen op maat, tegen lage rentes. Ook geven wij garanties af op bancaire leningen tegen soepele voorwaarden. Deze soepele voorwaarden kan Cultuur+Ondernemen hanteren omdat het geen winstoogmerk heeft; onze doelstelling is om individuen en organisaties in de culturele en creatieve sector te helpen. En uiteindelijk de sector in zijn geheel te helpen.

€ 12,3 mln

In 2015 stond Cultuur+Ondernemen garant voor € 1,7 miljoen. Dit maakte een totaal leenbedrag van € 12,3 miljoen mogelijk.

€ 464.000

Er werden in 2015 51 leenaanvragen gehonoreerd. In totaal werd er een bedrag van ruim € 464.000 uitgeleend aan deze aanvragers. Er zijn nu 200 leningen in beheer.

Waarom een Cultuurlening?
Drie leningnemers aan het woord

Cinetol
Foto: Maarten van Haaff

Case

“Door dit kapitaal kunnen we als gezond productiebedrijf starten”

Nienke Korthof en Willem Baptist vormen samen het Rotterdamse productiebedrijf Tangerine Tree. Omdat ze voorafgaand aan een productie al kosten maken, hebben ze juist aan het begin van zo'n traject financiering nodig. Dat lukte met de Talentlening.

Lees verder

Kunstenaars en organisaties helpen groeien

Lenen is een financieringsvorm die creatieven, kunstenaars en organisaties in de cultuursector helpt bij de ontwikkeling van hun zakelijk bewustzijn. En bij het vormgeven van een succesvolle beroepspraktijk. Uit onderzoek blijkt dat ze er meer opdrachten, een groter netwerk en een beter inkomen aan overhouden. Een lening wordt daarmee een investering. Door te investeren kan een groter publiek worden bereikt en nemen de inkomsten toe. Zo kun je, naast het terugbetalen van de lening, ook voldoende inkomen overhouden om door te groeien. En eventueel zelfs volgende projecten te financieren. Een lening helpt je verder.

Cinetol

Case

Cinetol

Toen een oud buurthuis in Amsterdam-Zuid voor langere tijd leegstond, besloot de gemeente een prijsvraag uit te schrijven voor het beste bestemmingsplan voor het pand. De drie jonge ondernemers Lisa Moree, Quirijn Zijlmans en Quico Touw wonnen in 2013 met hun idee. Cinetol was geboren! Met behulp van de Amsterdamse Cultuurlening werd de creatieve broedplaats in 2015 voorzien van geluid, licht en andere apparatuur.

Lees verder
Roelof Balk

Cultuur+Ondernemen in de pers

Roelof Balk: "Het moet ver reiken om te verrijken"

Interview met Roelof Balk, directeur van het Fonds Cultuur+Financiering. Dit Fonds is een stichting zonder winstoogmerk, in 2015 voortgekomen uit de Stichting Borgstellingsfonds voor de kunsten en creatieve sector. Het Fonds is een initiatief van de stichting Cultuur+Ondernemen. Het Fonds Cultuur+Financiering is het uitvoeringsorgaan met betrekking tot de leningen en borgstellingen die Cultuur+Ondernemen aanbiedt.

Lees verder

Zullen we het eens over Euro’s hebben?

Carel Kuitenbrouwer

Case

Carel Kuitenbrouwer

Grafisch ontwerper en multimediakunstenaar Carel Kuitenbrouwer realiseerde in november 2015 met een Cultuurlening een multimediale installatie tijdens ARTWEST.

Lees verder
Stream My Event

Case

Stream My Event

Stream My Event verzorgt live streaming en recording en creatieve producties. De Talentlening werd ingezet om een inboedel en apparatuur aan te schaffen.

Lees verder

Sector helpen floreren

De financieringsbehoeften van de cultuursector kunnen niet door de overheid worden afgedekt. Er is steeds minder geld beschikbaar voor de culturele en creatieve sector. De financieringsvorm lenen biedt nieuwe mogelijkheden. Want elke euro die Cultuur+Ondernemen uitleent, komt weer terug bij ons en kan zo nóg een keer worden uitgeleend. Daarmee kunnen weer nieuwe initiatieven worden geholpen.

Cultuur+Ondernemen op Twitter:

Case

Spijt! Financieel adviestraject met Dick van den Heuvel

“Het geld is eerder nodig dan je het binnenkrijgt”, aldus scenarioschrijver Dick van den Heuvel. Voor de financiering van de musical Spijt! volgde hij met zijn Stichting Homemade Productions een adviestraject bij Cultuur+Ondernemen. Lees hier een interview met Dick.

Lees verder

Publicatie

Sociale en economische effecten van microkredieten in de cultuur- en creatieve sector in Nederland’

Microkredieten met een lage rente helpen ondernemers in de cultuursector goed op weg. Het zorgt voor nieuwe opdrachten, vergroot hun professionele netwerk en verbetert hun inkomenspositie. Maar liefst 95% van de gebruikers adviseert collega's om van deze faciliteit gebruik te maken. 

Dit is het resultaat van een quick scan die Hogeschool Utrecht (Kenniscentrum Innovatie & Business) in opdracht van ons heeft uitgevoerd onder de afnemers van culturele microfinancieringen in de afgelopen vier jaar.

Download
Show me the Money

Publicatie

Show me the Money

De publicatie Show me the money is in juni 2015 uitgebracht. Dit initiatief van de Federatie Dutch Creative Industry, Cultuur+Ondernemen en het Ministerie van Economische Zaken brengt de huidige financieringsmogelijkheden voor de cultuursector en creatieve industrie overzichtelijk in beeld.

Download

Cultuur+Ondernemen in de pers

Artikel in Zing Magazine (oktober 2015): ‘Show me the Money’

“Creatief ondernemers en kunstenaars moeten we beter informeren over hun financieringsmogelijkheden en meer ondersteunen door sectorbrede samenwerking. Er zijn allerlei mooie faciliteiten, maar voor de ondernemer zelf zijn die vaak onvindbaar”, aldus Jo Houben (directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen) bij de presentatie van de publicatie ‘Show me the money’. Met deze publicatie brengt de Federatie Dutch Creative Industry, Cultuur+Ondernemen en het Ministerie van Economische Zaken de huidige financieringsmogelijkheden overzichtelijk in beeld.

Dit artikel is op 31 oktober 2015 gepubliceerd in Zing Magazine.

Cultuur+Ondernemen op Twitter:

Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans

€ 49.177

In 2015 zijn 18 subsidieaanvragen voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans gehonoreerd.

Aan deze kunstenaars en creatieven is in totaal een bedrag van € 49.177 verstrekt.

In 2015 hebben we in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en het Amsterdams Fonds voor de Kunst de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans opgezet.

Deze stimuleringsregeling komt tegemoet in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes die worden gehuurd door freelance dansprofessionals voor onderzoek, repetitie en montage. De reële huurkosten worden vergoed, met als maximumbedrag van € 3.000 per freelancer.

Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans

Cultuur+Ondernemen in de pers

Artikel in Dans Magazine (december 2015): ‘De juiste balans – overheidsfondsen in beweging’

Het veld van de overheidsfondsen is zeer gedifferentieerd: Er zijn landelijk twee grote fondsen. De meeste gemeenten hebben mogelijkheden variërend van uitvoeringssubsidies voor amateurgroepen tot ondersteuning van grotere projecten en meerjarige regelingen. De provincies zoeken waar mogelijk naar een weg daartussenin. Bij het aanvragen van subsidie zijn samenwerking en ondernemerschap de sleutelwoorden. In dit artikel in Dans Magazine is onder andere aandacht voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans.

Lees verder

Cultuur+Ondernemen op Twitter:

Eigen invulling aan cultuureducatiebeleid

Cultuureducatie in het algemeen en in het primair onderwijs in het bijzonder heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt waarbij het accent is komen te liggen op een meer vraaggerichte aanpak. Dit betekent dat scholen zelf invulling kunnen geven aan hun cultuureducatiebeleid. In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben wij het financieel instrument Voucherbeheer Amsterdam ontwikkeld waarbij scholen de vrijheid hebben over de besteding van het budget en de gemeente inzicht heeft in de aard van deze bestedingen. Met dit inzicht kunnen scholen gericht aangesproken worden op gemaakte keuzes en eventueel geadviseerd en begeleid worden.

Voucherbeheer

77.000

Driehonderd scholen (alle basisscholen en de eerste twee leerjaren van het VMBO) gebruiken het instrument Voucherbeheer Amsterdam. Er is € 1,5 miljoen aan besteed voor 77.000 leerlingen.

Bureau Broedplaatsen

In opdracht van Bureau Broedplaatsen Amsterdam (BBP) heeft Cultuur+Ondernemen een verkennend onderzoek uitgevoerd bij 15 van de circa 60 broedplaatsen in Amsterdam. Het onderzoek richt zich op drie vragen:

  1. Zijn de door de gemeente Amsterdam beschikbare gestelde middelen besteed conform de afspraken die BBP met de betreffende broedplaats heeft gemaakt?
  2. Presteert de broedplaats jaarlijks conform de afspraken met de overeengekomen verhouding tussen metrages voor CAWA-getoetste kunstenaars en metrages voor vrije verhuur?
  3. Realiseert BBP haar beleidsdoelstellingen en wat zijn daarvan de directe en indirecte effecten?

Het verkennend onderzoek is begin 2016 afgerond en heeft geresulteerd in een structurele samenwerking tussen Cultuur+Ondernemen en Bureau Broedplaatsen Amsterdam, met uitbreiding van het onderzoek naar alle broedplaatsen in Amsterdam.