Governance

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur.

De Code omvat het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. De negen principes van de Code vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen.

Governance Code Cultuur

6.000

De publicatie Governance Code Cultuur is 6.000 keer gedownload.

Download

64.000

De website Governance Code Cultuur heeft 64.000 unieke bezoekers gehaald.

Website Governance Code Cultuur

Op de website governancecodecultuur.nl kunnen bezoekers de Governance Code Cultuur downloaden, worden praktijkvoorbeelden verzameld en staat een Toolkit. In deze Toolkit zijn hulpmiddelen opgenomen die van pas kunnen komen bij het besturen van een organisatie. Een tool kan een checklist, voorbeelddocument of schema zijn.

We hebben verschillende Veelgestelde vragen toegevoegd, bijvoorbeeld: Welke verantwoordelijkheid kun je als bestuur overdragen?

Recent zijn enkele nieuwe tools toegevoegd over risicomanagement, vacatiegelden, informatievoorziening, stakeholders en keuze besturingsmodel

Cultuur+Ondernemen op Twitter:

Bestuurdersbank

Wij hebben in de afgelopen jaren een breed netwerk opgebouwd van interessante professionals, veelal uit het bedrijfsleven. In onze Bestuurdersbank staan gepassioneerde mensen die hun betrokkenheid met cultuur willen vormgeven als bestuurslid voor culturele organisaties. Zij hebben ervaring met onder andere bedrijfsvoering, het maken van strategische keuzes, financiën en marketing. Kwaliteiten die zij graag inzetten bij een culturele organisatie. Daarnaast zijn wij een samenwerking aangegaan met accountantsbureau PwC. Zij stellen young professionals beschikbaar voor een bestuursfunctie binnen de cultuursector.

Zelfevaluatiescan

In 2015 ontwikkelden we de Zelfevaluatiescan. De Zelfevaluatiescan is een tool die helpt bij de evaluatie van het bestuur of raad van toezicht. Hoe functioneert jouw bestuur of raad van toezicht en hoe werk je samen met elkaar en met bijvoorbeeld de stakeholders? De uitkomst van de scan geeft handvatten ter voorbereiding van de evaluatiebijeenkomst.

Lees verder

Cultuur+Ondernemen op Twitter:

Cultuur+Ondernemen in de pers

Artikel in de Volkskrant (april 2015): "Toezicht culturele instellingen te veel uit eigen kring"

‘Bestuursleden en toezichthouders van culturele instellingen rekruteren hun opvolgers te veel uit eigen netwerk. Daardoor is er te weinig diversiteit naar leeftijd, geslacht en achtergrond.’ Volkskrant-journalist Michiel Kruijt schreef een artikel over de gedragscode.

Lees verder
Bibliotheek Velsen

Case

Bibliotheek Velsen: Incompanytraining

Drie jaar geleden verzelfstandigde zijn stichting en sinds acht maanden is Tjeerd de Kort directeur-bestuurder van de Bibliotheek Velsen. Zijn aanstelling en de benoeming van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht vroegen om meer duidelijkheid rondom de verschillende bestuurlijke rollen. Een incompanytraining van Cultuur+Ondernemen over Bestuur & Toezicht bood uitkomst.

Lees verder
Enquête Governance Code Cultuur

Publicatie

Enquête Governance Code Cultuur 2014

Cultuur+Ondernemen doet jaarlijks onderzoek om actuele vraagstukken rond Governance inzichtelijk te maken en de ontwikkeling van bestuur en toezicht in de cultuursector te volgen. Dat gebeurt met een enquête onder directeuren, bestuurders en toezichthouders in de cultuursector.

Download

Cultuur+Ondernemen op Twitter:

27

In 2015 maakten we 27 matches tussen bestuurders en culturele organisaties via de Bestuurdersbank

Enquête Governance Code Cultuur
Minister Bussemaker neemt de resultaten van de enquête in ontvangst. Foto: Maarten van Haaff

Publicatie

Governance Code Cultuur - stand van zaken 2016

Eind 2015 is de enquête opnieuw uitgezet. De resultaten hiervan zijn in het voorjaar van 2016 aan minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aangeboden tijdens een presentatie in het Cobra Museum in Amstelveen.

Download volledige versie
Download samenvatting
Enquête Governance Code Cultuur

Publicatie

Onderzoek opdrachtverlening Het Nieuwe Instituut

De raad van toezicht van Het Nieuwe Instituut (HNI) vroeg Cultuur+Ondernemen de leiding te nemen in een onafhankelijk onderzoek naar de opdrachtverlening door Het Nieuwe Instituut aan EventArchitectuur en de tijdelijke betrokkenheid van een lid van zijn raad van toezicht bij het Tijdelijk Modemuseum. Cultuur+Ondernemen heeft vervolgens een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit Wim van den Goorbergh (voorzitter), Edith Hooge en Marjet van Zuijlen en heeft haar bevindingen neergelegd in een rapport. 

Download rapport

Cultuur+Ondernemen op Twitter:

Leerorkest

Case

Leerorkest

Marco de Souza richtte bijna tien jaar geleden het Leerorkest op, een plek waar kinderen uit migrantenwijken klassieke muziekles krijgen. Zijn organisatie groeide, maar de organisatiestructuur groeide niet helemaal mee. Met behulp van een adviestraject bij Cultuur+Ondernemen werkte hij aan de governance achter het Leerorkest. "Nu heb ik het gevoel dat we weer helemaal bij zijn."

Lees verder